Uimahalliportaalin tausta ja tarkoitus

> Uimahalliportaali on VTT:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke uimahallien energiatehokkuuden parantamiseksi. Myös Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (SUH ry) ja Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys (UKTY ry) ovat aktiivisesti mukana kehittämässä portaalia.

Opetusministeriön, VTT:n ja hallien yhteistyönä toteutettiin 1990-luvulla hallien energian ja käytön seurantajärjestelmä, josta saatiin paljon myönteistä palautetta sekä halleilta että muilta alan toimijoilta. Järjestelmä perustui postin välityksellä lähetettyihin tiedonkeruulomakkeisiin ja palauteraportteihin, joissa oli tietoa hallien energian ja veden kulutuksista sekä kävijämääristä. Järjestelmän puutteeksi koettiin se, että palaute- ja vertailutietoa hallit saivat verraten harvoin ja pitkällä aikaviiveellä. Näiden puutteiden poistamiseksi Opetusministeriö ja VTT kehittävät järjestelmää, jossa hyödynnetään nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on saada kaikkien hallien kulutustiedot portaaliin, jonka kautta hallien energian käyttöön liittyvät tiedot ovat helposti ja aina ajantasaisina kaikkien hallien ja muiden tarvitsijoiden saatavissa.